Tài liệu kỹ thuật

MIXSEAL WATERBAR

Băng cản nước gốc PVC

MIXSEAL RM450

Vữa sửa chữa gốc xi măng mác cao

MIXSEAL G650

VỮA RÓT TỰ CHẢY KHÔNG CO NGÓT GỐC XI MĂNG

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

Mixseal PU650E 2K

MÀNG CHỐNG THẤM GỐC POLYURETHANE HAI THÀNH PHẦN, KHÁNG UV

MIXSEAL PU PRIMER

Lớt lót đa dụng cho polyurethane và polyurea

MIXSEAL CP30

VỮA CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG POLYMER

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh