Tài liệu kỹ thuật

MIXSEAL PLASTER A

Vữa xây, trát trộn sẵn

MIXSEAL WATERPLUG

Vữa đông cứng nhanh gốc xi măng

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Anh

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Anh

MIXSEAL PUTTYCOAT E

Bột trét tường ngoại thất, siêu mịn

Tài liệu kỹ thuật Tiếng Việt

Tài liệu an toàn Tiếng Việt

Chi tiết bản vẽ Tiếng Việt

Mixseal PUTTYCOAT

Bột trét tường nội thất, siêu mịn